Op dinsdag 7 november organiseert de Aarlese heemkundekring in de Couwenbergh de jaarlijkse laarbeeklezing. Dit keer is het thema: : Archeologisch onderzoek in Laarbeek en omgeving, hoe werkt dat en wat  levert het op? Deze lezing wordt verzocht door Ria Berkvens. Ria is als regioarcheoloog in dienst bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Tijdens de lezing wordt aan de hand van digitale beelden ingegaan op enerzijds het proces van het archeologisch onderzoek en de  bijbehorende wetgeving en anderzijds op de archeologische onderzoeken in Zuidoost-Brabant, die  sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007, flink in aantal zijn  toegenomen. Wanneer is archeologisch onderzoek nodig en hoe weet je waar je moet zoeken? Wat  hebben recente archeologische onderzoeken aan nieuwe vondsten aan inzichten in ons verleden  opgeleverd? Tot in de late ijzertijd zwierven de boerderijen tussen de akkers terwijl gedurende de Romeinse tijd  sprake is van meer plaats vaste en meer hiërarchisch georganiseerde nederzettingen. Klopt dit beeld  ook voor Zuidoost-Brabant? En waar bestond zo’n erf dan uit? In de middeleeuwen zouden nederzettingen op de hogere delen van dekzandruggen worden verlaten of verplaatst naar de nu nog bestaande dorpskernen aan de randen van beekdalen. En werden er nieuwe steden gesticht in de  nabijheid van bestaande kastelen (Eindhoven, Helmond). Er wordt uitgegaan van een relatief snel proces waarbij ingrijpende veranderingen plaatsvonden op economisch en politiek vlak met als resultaat reorganisatie van grootgrondbezit, de aanleg van omvangrijke akkercomplexen en verplaatsing van nederzettingen. Maar klopt dit beeld nog steeds? Aan de hand van de recente archeologische onderzoeken in de regio in combinatie met beeldmateriaal en reconstructies zal op bovenstaande vragen worden ingegaan en zal een actueel beeld worden geschetst van het dagelijks leven van de mensen die hier in een ver verleden woonden  en hoe ze het landschap gebruikten en inrichten. De lezing begint om 20.00 uur.